Купува
Продава
Аренда

Земеделският бранш изпрати в МЗХ обща позиция за ПРСР 2014-2020

 Неправителствени организации – членове на Тематичната работна група по разработване на ПРСР 2014-2020 г. изпратиха до Министерството на земеделието и храните писмо с обща позиция по новата Програма.
 
Фермер.БГ публиква пълния текст на писмото:
 
ДО
ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ
 
ДО
Г-Н ЯВОР ГЕЧЕВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР,
            На проведената на 05.03.2014г. в гр. Пловдив съвместна среща между неправителствени организации от сектор „Земеделие” – членове и наблюдатели на Тематичната работна група за разработване на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. бяха обсъдени последните предложени от МЗХ текстове и параметри на новата ПРСР. След представянето на становищата си по Програмата представителите на неправителствените организации се обединиха около следните позиции:
 
1)     Предложените от МЗХ текстове на ПРСР 2014-2020г., както и финансовото разпределение по отделните мерки, не се базират на изведени поуки и изготвени анализи от предходния програмен период на Програмата;
2)     Рискът от злоупотреби със средства от ЕЗФРСР в следващия програмен период трябва да бъде сведен до минимум. Необходимо е да се засили първоначалният и последващият контрол върху целесъобразното и ефективно изразходване на средствата. В тази връзка, предлагаме процесът на взимане на решения и контрол да стане много по-публичен през новия програмен период;
3)     Новата Програма за развитие на селските райони трябва да бъде насочена към ефективност и реално производство и да води до ограничаване на сивата икономика;
4)     Необходимо е да бъде гарантирана целесъобразността на проектите по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, като се предвиди самоучастие на бенефициентите в инвестициите, както и да се направят рационални промени в условията и финансовите параметри на мярката;
5)     Критериите за „колективни инвестиции” са неработещи и недостатъчно прецизни. Колективните инвестиции трябва да бъдат обвързани с организации и групи на производители, които отговарят на заложените условия в мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите”.
Представителите на неправителствените организации очакват обединеният им глас да бъде чут и изразяват готовност за оказване на съдействие за отстраняване на проблемните текстове в ПРСР 2014-2020г. Разчитаме на подобряване на диалога с компетентните органи и прекратяване на практиката браншовите организации да имат само фиктивен глас в разработването на стратегически документи.
 
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ – Румяна Ангелова
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТИТЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ – Кристина Цветанска
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРОТЕХНИКА – Веселин Генев
АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ – Венцислав Върбанов
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ В БЪЛГАРИЯ – Димитър Димитров
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПОРОДУКТИ – Милен Стоянов
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – Борислав Петков
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ – Свилен Костов
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – Тодор Николов

източник : http://www.fermer.bg/

Информация:

shadow shadow shadow shadow shadow shadow

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ БЪРЗО И ИЗГОДНО, АКО ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ И ПРЕЦИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

2023, Всички права запазени. Земеделският бранш изпрати в МЗХ обща позиция за ПРСР 2014-2020