Купува
Продава
Аренда

Димитър Греков ще отговаря на въпроси за забавени проекти, пчеларство и ГМО царевица

 Четиринадесет въпроса са поставени към министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков в рамките на редовния парламентарен контрол.
 
За пореден път се очаква министърът да отговори на поставени въпроси за забавени проекти по няколко мерки на ПРСР;  поет ангажимент от ръководството на Министерството на земеделието и храните по мярка 112 Млад фермер, както и относно промяна в оценителната система по мярката.
 
В парламентарния контрол са включени още питания относно ССА, генномодифицирана царевица - ТС1507, подкрепа в сектор Пчеларство и др.
 
 
1. Въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно законопроект за Селскостопанската академия.
 
2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.
 
3. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони.
 
4. Въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА относно нарушения в горски територии, незаконна сеч и добив на дървесина.
 
5. Питане от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно политики за подкрепа в сектор Пчеларство.
 
6. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ, МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно позицията и действията на България, след като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица - ТС1507, продукт на американската компания "Пайъниър".
 
7. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно актуалното състояние на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес", Мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки".
 
8. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно почистване от плевелни видове риби на езерата "Мандра" и "Вая" край Бургас.
 
9. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно статут на входирани проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".
 
10. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно политиката и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
 
11. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно поет ангажимент от ръководството на Министерството на земеделието и храните по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".
 
12. Въпрос от н.п. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ и ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ относно информация за откриване на процедура за набиране на проектни предложения по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.".
 
13. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер".
 
14. Въпрос от н.п. ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ относно движение на административни преписки на граждани в Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.

източник : http://www.fermer.bg/
 

Информация:

shadow shadow shadow shadow shadow shadow

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ БЪРЗО И ИЗГОДНО, АКО ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ И ПРЕЦИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

2023, Всички права запазени. Димитър Греков ще отговаря на въпроси за забавени проекти, пчеларство и ГМО царевица