Купува
Продава
Аренда

1/3 от потреблението на вода в Европа е за земеделие

 В публикувания днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се посочва, че целите на политиката на ЕС за водите са само частично интегрирани в общата селскостопанска политика (ОСП).
 
По време на одита бяха отбелязани слабости в двата инструмента, които понастоящем се използват за интегриране на въпросите за водите в ОСП (по-специално кръстосаното спазване и развитието на селските райони), и бяха констатирани закъснения и слабости в прилагането на рамковата директива за водите.
 
„За нуждите на земеделието обикновено се използва голямо количество вода — в Европа около една трета от общото потребление на вода се дължи на земеделието; то е и основен източник за натиск върху водните ресурси, по-специално посредством замърсяването на водите с хранителни вещества,“ заяви Кевин Кардиф, членът на ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада.
 
„Въпреки че е констатиран напредък, Комисията и държавите членки трябва по-успешно да интегрират въпросите, свързани с водите, в общата селскостопанска политика с оглед осигуряване на дългосрочно устойчиво използване на водите“, допълни Кардиф. Разходите за ОСП представляват почти 40 % от бюджета на ЕС (над 50 млрд. евро за 2014 г.). и посредством ОСП ЕС се стреми да промени земеделските практики, които засягат водите.

източник : http://www.fermer.bg/

Информация:

shadow shadow shadow shadow shadow shadow

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ БЪРЗО И ИЗГОДНО, АКО ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ И ПРЕЦИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

2022, Всички права запазени. 1/3 от потреблението на вода в Европа е за земеделие